Truong mau giao dan lap Lieu Giai |Truong Mam Non | Truong Mau Giao | mau giao Quan Ba Dinh | Lieu Giai TRƯỜNG MẪU GIÁO LIỄU GIAI                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Họ và tên học sinh:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Giới tính: Nam/ Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lưu ý đặc biệt (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Năm sinh:………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………Email:………………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:………………………………………………………………………………………………………………………………Năm sinh:………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………Email:……………………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

    Sau khi tìm hiểu về tổ chức, điều kiện cơ sở vật chất, nội dung và phương pháp dạy học của trường Mẫu giáo Liễu Giai, chúng tôi xin cam kết:

- Chấp hành đầy đủ những quy định của Nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với Nhà trường trong việc giáo dục và chăm sóc trẻ.

- Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường và Hội cha mẹ học sinh.

- Không làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường.

- Trường hợp học sinh nghỉ học không lý do trong thời gian tối đa 1 tháng, gia đình chấp hành mọi hình thức xử lý của Nhà trường.

 

                                                                                                                  Hà Nội, ngày…………tháng…………năm 201…….

                                                                                                                                   Người viết đơn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tìm kiếm mau giao lieu giai mau giao lieu giai mau giao lieu giai
TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP LIỄU GIAI - Thành lập theo quyết định số 32 – Q ĐUB, Ngày 17/01/2001 của UBND Quận Ba Đình
Địa chỉ: Nhà A - Số 6 Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội      Điện thoại: (04) 6659 2928 - Email: nhatruong@maugiaolieugiai.vn
Bản quyền © 2017 Mẫu giáo Liễu Giai . Phát triển bởi VTK